Bæredygtig udvikling

Som en del af FA09's Strategi 2025 vi på at udvikle og implementere bæredygtighed som et fundament for alt, hvad vi gør. Vi vil sikre, at FA09 bygger på en bæredygtig og langtidsholdbar forretningsmodel, som skaber værdi for vores medlemmer, for beboerdemokratiet, for den enkelte beboer og for de ansatte.

FA09 ønsker at være en aktiv medspiller i den bæredygtige udvikling i den almene sektor, så vi bidrager til at styrke sektoren i fremtiden. Sammen med vores medlemmer sætter vi fokus på at sikre det gode, almene hjem - både for nuværende beboere og for fremtidige generationer.

Og vi vil hjælpe boligorganisationerne med at få omsat FN’s verdensmål til konkrete hverdagsmål ude i de enkelte afdelinger. Strategien skal også sikre, at FA09 også i fremtiden er en konkurrencedygtig og velfungerende organisation og arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde de rette kompetencer til at videreudvikle FA09 og rådgive vores medlemmer i deres udvikling.


 

Bæredygtigheden er det bærende element i FA09’s Strategi 2025. Vi arbejder med bæredygtighed på flere niveauer: det sociale, det økonomiske og det miljømæssige.

Socialt

Den almene sektor har en stor andel i den sociale bæredygtige udvikling i samfundet. Dette skyldes ikke mindst, at formålet med almene boliger er socialt. At beboerdemokratiet og fællesskabet har gode vilkår i boligområderne.

Økonomisk

FA09 er en non-profit organisation. Vi tjener ingen penge og alt overskud går direkte tilbage til boligorganisationerne. Som en almen boligorganisation understøtter FA09 formålet om blandede byer og boliger til alle.

Miljømæssigt

Gennem vores nybyggeri og renovering af eksisterende boligmasse understøtter vi yderligere den grønne og miljømæssige bæredygtige udvikling.

I de kommende år arbejder vi med to sideløbende spor inden for bæredygtig udvikling: bæredygtig udvikling i vores egen organisation og en bæredygtig udvikling i boligorganisationerne.

Vi ønsker en bæredygtig udvikling i FA09, fordi vi vil være en arbejdsplads karakteriseret ved høj medarbejdertrivsel, balance i arbejdslivet, meningsfulde opgaver og personlig udvikling.

Samtidig skal udviklingen i boligafdelingerne også være bæredygtig, både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Social udvikling med fokus på fællesskabet og beboerdemokratiet, økonomisk for at holde huslejen på et rimeligt niveau og alt renovering og byggeri bliver bæredygtigt og driften af ejendomsmassen med fokus på energibesparelser og grønne tiltag.

Vores strategiske arbejde de næste 5 år understøtter FN’s verdensmål Sundhed og trivsel, Bæredygtig energi og Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

 

  

 

Bæredygtig organisation og ledelse

At skabe en bæredygtig udvikling forudsætter en bæredygtig organisation, der kontinuerligt arbejder med en forretningsmodel, der balancerer samfund, organisation og ledelse.

Den bæredygtige organisation skal yderligere have fokus på virksomhedens langsigtede evne til at skabe konkurrencedygtige forretninger. Og det handler også om at have en organisation, der er karakteriseret ved en bæredygtig arbejdsplads præget af høj trivsel og rette kompetencer.

Bæredygtig udvikling i boligorganisationer og afdelinger

En bæredygtig udvikling i boligorganisationerne handler om at understøtte bæredygtige initiativer og løsninger. Det kan eksempelvis være inden for miljøet med klimavenlige løsninger i byggeri og renovering. Det kan være at igangsætte løsninger, der er økonomisk bæredygtige, hvilket betyder, at de skal tilstræbes økonomisk forsvarlige og gerne langsigtede. Det kan være initiativer, der tilstræber at understøtte den sociale udvikling i boligområdet.  

 

Koncept for 

bæredygtigt

byggeri

Bæredygtighed – Selvfølgelig!

For alle byggeprojekter skal bæredygtighed indtænkes i bred forstand og i hele bygningens levetid. Der skal i fællesskab med beboerne træffes en tidlig beslutning om omfang og implementering af initiativer inden for de tre bæredygtighedsdimensioner: Miljø, social og økonomi, og bæredygtighedsmodellerne anvendes.

FA09 har udarbejdet en bæredygtighedsmodel – der opererer med tre niveauer for implementering: stor, mellem og lille.

I bæredygtighedssystemer fokuserer man på seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. I FA09 har vi valgt at have særlig stort fokus på den sociale bæredygtighed, da vi oplever, at det har en stor effekt og værdi for samfundet, når vi kan understøtte det gode sunde liv for beboerne i vores boliger.

FA09's bæredygtighedsmodel

 For at sikre fokus på implementering af vores bæredygtighedsvision, har vi udviklet en bæredygtighedsmodel. Modellen systematiserer og konkretiserer, hvordan man udvælger og arbejder med bæredygtighed i de forskellige typer projekter og faser.

Typen af et projekt afgør indledningsvist rammen for på hvilke niveauer, det er muligt at arbejde med bæredygtighed. En mindre renovering vil fx ikke have mulighed for at arbejde mod en DGNB-certificering, men kan godt arbejde med elementer fra DGNB. Derimod vil et nybyggeri eller stor sokkelrenovering kunne certificeres.

I forbindelse med igangsættelse af byggeprojekter vil der kunne forekomme særlige krav til bæredygtighed fra den pågældende kommune. Disse krav vil danne grundlag for hvilken model, der som minimum skal vælges.

I de tilfælde hvor der ikke stilles særlige krav fra kommunen, vil det være projektets type samt beboernes ønsker om at indarbejde bæredygtighedstiltag, der udgør baggrunden for, hvilken bæredygtighedsmodel, som processen skal gennemføres efter.

Der findes tre bæredygtighedsmodeller: Lille, mellem og stor.

Modellerne indeholder kategorierne:

  • Bæredygtighedsparametre
  • Involvering – organisering
  • Finansiering
  • Afrapportering

Modelmatricen angiver rammerne for de kommende bæredygtighedsprocesser, og den skal sikre, at de bæredygtighedsmål, der er valgt, kan konkretiseres og formidles til beboerne og interessenter.

 

Cirkulær bæredygtighed

Cirkeldiagrammet angiver, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i et byggeris levetid, fra udvikling, opførelse, levetid og frem til nedrivning. Diagrammet kan anvendes i samarbejdet med bestyrelsen og beboerne.